Felisha Dake

Samples from Felisha's Portfolio

Felisha's Profile

Felisha's Skills - Research

Felisha's Skills - Leadership

Felisha's Artifacts